Palestina

1967 ockuperade Israel Sinai, Golan, Västbanken och Gaza. Östra Jerusalem annekterades. I fredsavtalet som undertecknades 1993 mellan den dåvarande israeliske premiärministern Yitzhak Rabin och PLO-ledaren Yassir Arafat stadgades att de israeliska trupperna skulle dras tillbaka från Gaza, Jeriko och tätbefolkade områden på Västbanken. 1994 inledde Israel bygget av en mur runt Gaza, den kompletterats 2002 med en 720 kilometer lång mur som kringgärdar Västbanken.

Historia

FN:s generalförsamling antog den så kallade delningsresolutionen (nr 181) 1947. Den innehöll en fördelning av de territorier som skulle tillhöra den staten Israel respektive staten Palestina. Till Palestina hänfördes Östra Jerusalem, Västbanken och Gaza. Det är dessa områden som brukar benämnas som Palestina. 

Den Palestinska befrielseorganisationen (PLO) utropade 1988 Palestinas självständighet. Därefter har omkring 130 stater erkänt Palestina. Sverige erkände Palestina hösten 2014.

Statsskick och politik

Den 15 november 1988 utropade PLO staten Palestina. Staten Palestina är i dag erkänd av 135 stater samt av många internationella organ, däribland FN:s generalförsamling, där Palestina har observatörsstatus. Sverige erkände staten Palestina den 30 oktober 2014. Till den palestinska staten räknas Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem. 

Ekonomi

Fattigdomen i Västbanken och Gaza är påtaglig och arbetslösheten hög. Det har i sin tur bidragit till att förstärka den sociala splittringen och det politiska instabiliteten. FN-organet ILO beskriver situationen som ”desperat” och framhåller att en direkt orsak till armodet är den mur som byggts av Israel för att kontrollera de ockuperade områdena.

Den fackliga situationen

Redan på 1920-talet bildades de första palestinska fackföreningarna. De fackliga organisationerna spelade länge en vital roll i det palestinska samhällslivet. Men vid ockupationen av Västbanken och Gaza 1967 förbjöds all facklig verksamhet. På Västbanken uppstod dock snabbt en ny facklig organisation. Efter flera splittringar och sammanslagningar fick rörelsen namnet GFPTU (The General Federation of The Palestine Trade Unions). 

Den fackliga organisationen på Gaza, Palestine Workers Trade Unions Federation of the Gaza Strip, PWTUFGS, bildades redan 1965 när området styrdes av Egypten. Vid den israeliska ockupationen blev det stopp för det fackliga arbetet, först 1980 kunde det återupptas.

Idag heter den fackliga centralorganisationen Palestine General Federation of Trade Unions (PGFTU). I september 2000 genomfördes ett möte mellan PGFTU Västbanken och PGFTU Gaza. Där beslutades att slå samman de två organisationerna och bilda en enhetlig centralorganisation med 13 medlemsförbund. Det fortsatta kriget har dock försenat sammansmältningen av de två enheterna. PGFTU är realiteten fortfarande två organisationer. PGFTU redovisar för närvarande att man har 290 000 medlemmar. PGFTU är i sin tur medlem av Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS).

Fackliga organisationer

Den dominerande fackliga rörelsen är Palestine General Federation of Trade Unions (PGFTU).

Mats Wingborg, uppdaterat 2017