Kapacitetsutveckling av musikerorganisationer i Latinamerika

Projektet, som är en fortsättning, syftar till att gemensamma strategier kring förbättrat fackligt ledarskap, demokrati och deltagande, jämställdhet, transparens och hållbarhet m.m. konsolideras och utarbetas. Målet är att stärka musikerförbunden i Latinamerika samt förbättra situationen för musikerna gällande kontraktsfrågor, social trygghet och upphovsrätt. Ett annat förväntat resultat är förnyade stadgar och ramverk för organisationerna, ökad synlighet samt fler utbildade fackliga företrädare. Inom musikbranchen tvingas musiker ofta arbeta gratis bara för att få sitt namn mer känt, med förhoppningen om att få fler jobb i framtiden. Detta gör att musiker är en mycket fattig yrkesgrupp och därmed också deras familjer och andra närstående. Målgrupper är fackliga ledare på olika nivåer samt medlemmar och potentiella medlemmar.