Rapport Utvecklingsprojekt

Redovisning av projekt och program för 2017 ska vara Union to Union tillhanda senast den 28 februari 2018. Rapporten skickas direkt till e-postadressen för resp projekt/programs ansvarige handläggare.

Beviljat anslag ska redovisas årsvis på nedanstående blanketter, även om det är ett flerårigt projekt eller program.

En fullständig redovisning skall innehålla fem delar:
1.    Verksamhetsrapport/ Narrativ rapport
2.    Ekonomisk redovisning per projekt
3.    Revisionsrapport
4.    Management letter
5.    Management respons

Använd gärna checklistorna:
Checklist Asessment Financial Report
Checklist Asessment Audit Report

Verksamhetsrapport 2017
Projekt/program Rapport 2017 (English)
Partner Information 2017 (English)

Ekonomisk redovisning 2017
Ekonomisk redovisning 2017

Tips och stöd för att fylla i ekonomimallen (English)
Instruktion för finansiell rapportering 2017
Revisionsinstruktion 2017
Budget Instruction 2017 (English)

Example Audit Report
Example Management Letter

Riktlinjer och handbok för utvärdering
Utvärderingsriktlinjer (SVE)
Guidelines for evaluations

Handbok för utvärdering av informationsprojekt (men som även kan ge bra tips för utvecklingsprojekten):
Handbok i utvärdering

En utvärdering ger inte bara svar på om ni gjorde rätt och lyckades komma lite närmare projektmålet, utan gör det också lättare att planera nästa projektår eftersom det finns en utvärdering att dra lärdomar från.

Att utvärdera den egna verksamheten kan vara enkelt och genomföras av den egna projektgruppen, av en person från annan organisation eller en konsult.