Pågående projekt

Nedan hittar du blanketter för rekvisition av medel och relevanta dokument för kontinuerlig uppföljning i projektarbetet.

Mall för fältavtal

När medel överförs till partnerorganisation inom projektet måste svenska fackförbund och globala fack teckna avtal med organisationen. Denna mall kan användas för detta.
Sample field agreement

Bilagor till Avtal 2018-2022

App.2 Audit instruction 2018-2022
App.3 Anti Corruption Policy 2018-2022
App.4 Code of Conduct 2018-2022
App.5 Sida Procurement Regulations

Blanketter för rekvisition

Rekvisition - svenska
Request for transfer of funds 2018 (English)

Formulär för projektbesök

Formulären syftar till att underlätta dokumentationen och dialogen kring projektens utveckling.
Formulär för projektbesök
Field visit questionnaire

Travel Report template

Halvårsrapportering

Halvårsrapporten är en uppdatering av aktivitetsplanen samt en medelsinventering som ska tjäna till att bedöma användningen av resurser och tidsplanen för projekt och program. Halvårsrapporten skickas in av ett svenskt förbund till respektive handläggare företrädelsevis 15 augusti 2017.

(I de fall den nya versionen av den finansiella mallen med budet och utfall i samma mall användes, är det den som uppdateras med utfall och skickas in. Om en äldre mall med endast budget användes, används nedanstående excelfil. Denna återanvänds sedan i årsrapporten.)
Narrativ halvårsrapport (English)
Finansiell halvårsrapport

Instruktion för finansiella rapporter

Årsrapporten ska skickas in av ett svenskt förbund till respektive handläggare senast den 28 februari.
Budget instruction 2017 (English)
Instruktion finansiell rapportering (projekt, program) 2014-2016
Revisionsinstruktion, utvecklingsprojekt och -program

Riktlinjer och handbok för utvärdering

Union to Unions riktlinjer för utvärdering av utvecklingsprojekt:
Utvarderingsriktlinjer
Handbok för utvärdering av informationsprojekt:
Handbok i utvärdering

Extraläsning: Policydokument

Riktlinjer för miljö/ arbetsmiljöarbete
Union to Unions riktlinjer för miljö/arbetsmiljöarbete inom det fackliga biståndet.

Riktlinjer för arbetsmiljöarbete
Guidelines for internal and external environment
Principios de medioambiente/ambiente laboral

Praktiska råd för jämställdhetsanalys
Praktiska tips och tillvägagångssätt för att ta fram en jämställdhetsanalys till projektansökan. Finns på svenska, spanska, franska och engelska.

Praktiska råd för jämställdhetsanalys
Practical advice for gender analyses
Consejos practicos para un analisis con perspectiva de genero
Conseil pratiques pour les analyses des données en fonction de la dimension de genre

Union to Unions jämställdhetspolicy
Jämställdhetspolicy
Gender Equality Policy

Uppförandekod och anti-korruptionspolicy

Uppförandekod

Code of Conduct (eng)
Anti-korruptionspolicy
Anti Corruption Policy (eng)
Handledning i att hantera korruptionsärendenGuideline for handling corruption cases (eng)